Spring til indhold

Kontrakt- og salgsbetingelser hos Webcomplete

Anvendelsesområde
Dette er de generelle handelsbetingelser gældende for ydelser købt af Webcomplete. Specifikke detaljer vedr. arbejdets omfang, pris m.m. fremgår af individuel samarbejdsaftale.

Adgang til digitale platforme
Ved indgåelse af aftale får Webcomplete de nødvendige adgange til kundens platforme. Ved endt samarbejde er det kundens anvar at slette disse adgange igen.

Datasikkerhed og fortrolighed
Webcomplete er forpligtet til at behandle kundens oplysninger med fortrolighed og diskretion. Oplysningerne må under ingen omstændigheder videregives til 3. part. Dette gælder også efter aftalens ophør.

Ophavs- og brugsret
Kunden har ubegrænset ophavs- og brugsret til de ydelser, som kunden har betalt for. Såfremt kunden ikke betaler, opnås der ikke ophavs- og brugsret til det pågældende materiale. Det er udelukkende kundens ansvar, at billed- og tekstmateriale, som er fremskaffet af kunden selv, er godkendt til brug i henhold til ophavsretsloven og reglerne om databeskyttelse.

Udførelse af arbejdet
Arbejdet udføres hovedsageligt hos Webcomplete. Besøg hos kunden kan aftales.

Back-up
Kunden kan bede om back-up af producerede ydelser op til 30 dage efter levering. Herefter er det kundens eget ansvar at opbevare back-up.

Åbningstider og ferie
Webcomplete er ikke forpligtet til at besvare henvendelser før 9.00 og efter 15.00 mandag-fredag. Webcomplete svare ikke på henvendelser i weekender og på helligdage. Ferie varsles altid til kunden. Under afholdelse af ferie svare Webcomplete ikke på henvendelser, med mindre andet er aftalt.

Kundetilfredshed
Såfremt kunden ikke mener, at den leverede ydelser lever op til aftalen, skal kunden gøre indsigelse senest 3 dage efter levering. Herefter betragter Webcomplete ydelsen som accepteret. Webcomplete forbeholder sig retten til at afvise at gennemføre ændringer af ydelsen, som er urimelige eller kræver uforholdsmæssige ressourcer i forhold til opgavens pris. Denne vurdering foretages udelukkende af Webcomplete.

Fakturering og betalingsbetingelser
Faktura fremsendes elektronisk. Betalingsbetingelser fremgår af fremsendte faktura. Som udgangspunkt er betalingsbetingelserne 8 dage netto (med mindre andet er aftalt). Forsinket betaling behandles i henhold til renteloven. Faste, månedlige samarbejder faktureres bagudrettet d. 19. eller 20. af måneden. Fakturering for enkeltstående ydelser sker ved levering af disse, med mindre andet er aftalt.

Ansvar
Webcomplete kan på intet tidspunkt stilles til ansvar for, hvilke følger det udarbejdede materiale måtte have for kundens virksomhed, herunder ej heller økonomiske følger. Webcomplete kan på intet tidspunkt stilles til ansvar for udefrakommende cyberkriminalitet begået imod eller via kundens platforme eller mod kundens materiale. Det er kundens eget ansvar at sørge for sikring imod hacking, de-aktivering og anden type af cyberkriminalitet.

Opsigelse
Aftaler om faste, månedlige samarbejder kan opsiges skriftligt af begge parter med en måneds varsel til udgangen af en måned. I opsigelsesperioden fortsættes samarbejdet på sædvanlige vilkår.

Fortrydelsesret
Der gives ingen fortrydelses- eller returret på Webcomplete’s ydelser, når disse er leveret. En indgået aftale kan fortrydes af kunden senest 14 dage før det aftalte starttidspunkt. Fortrydes aftalen senere end 14 dage før starttidspunktet, opkræves 50% af det fulde beløb i gebyr (ved faste, månedlige samarbejder er dette 50% af den første måneds ydelse), og kunden modtager ikke sin ydelse.

Force majeure
Webcomplete hæfter ikke for manglende opfyldelse af sine forpligtelser som følge af nogen årsag, som ligger uden for Webcomplete’s kontrol.

Stridigheder
Stridigheder, som ikke kan løses via forhandling eller mediation, afgøres altid ved dansk ret og dansk domstol.

Gyldighed og ændringer
Disse handelsbetingelser er de aktuelle betingelser og vilkår for aftaler indgået med Webcomplete. Webcomplete forbeholder sig retten til at ændre i disse ensidigt.

Betingelserne er sidst opdateret d. 26 februar 2024